ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාරය කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය ඉදිරියේ නොනැසී පැවතීම උදෙසා වන නිදහස් මාර්ගගත ඉගෙනුම් වේදිකාව.

මෙය කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන විවිධ පීඩනයන්ට යටත් වන ඔබගේ ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත්කරගන්නේ කෙසේදැයි හැදෑරීමට උපකාරී වන නිදහස් ඉගෙනුම් රාමුවකි. තවද මෙම ඉගෙනුම් වේදිකාව ඉගැනුම් ඒකක පහකින් සමන්විත වන අතර ශ්‍රී ලාංකීය හා ඕස්ට්‍රේලියානු සාර්ථකත්වය පිලිබඳ ව්‍යාපාර ආශ්‍රිතව නිමවූ වීඩියෝ හා ක්‍රියාකාරකම් මගින් ඔබේ ගමන වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාරය කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය ඉදිරියේ නොනැසී පැවතීම උදෙසා වන නිදහස් මාර්ගගත ඉගෙනුම් වේදිකාව.

මෙය කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන විවිධ පීඩනයන්ට යටත් වන ඔබගේ ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත්කරගන්නේ කෙසේදැයි හැදෑරීමට උපකාරී වන නිදහස් ඉගෙනුම් රාමුවකි. තවද මෙම ඉගෙනුම් වේදිකාව ඉගැනුම් ඒකක පහකින් සමන්විත වන අතර ශ්‍රී ලාංකීය හා ඕස්ට්‍රේලියානු සාර්ථකත්වය පිලිබඳ ව්‍යාපාර ආශ්‍රිතව නිමවූ වීඩියෝ හා ක්‍රියාකාරකම් මගින් ඔබේ ගමන වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇත.

ප්‍රධාන අරමුණු

COVID-19 වසංගත පීඩනයෙන් මිදීමට දැනුම හා පළපුරුද්ද ඇති ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට සහාය වීම.
ව්‍යාපාරය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පවත්නා සම්පත් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කිරීම.
කර්මාන්ත වෘත්තිකයන් සමඟ සම්බන්ධතාවය ගොඩනඟා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීම.

මෙම ව්‍යාපෘතියට ඇතුලත් වන්නේ කවුරුන්ද ?

ඕස්ට්‍රේලියානු විදේශ කටයුතු හා වෙලද දෙපාර්තමේන්තුව (DFAT) මෙම ව්‍යාපෘතියට මූල්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වූ අතර තම දැනුම ස්වෙඡාවෙන් බෙදාහැරීම සදහා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ තිරසර සංවර්ධන වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ඕස්ට්‍රේලියානු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ඩිප්ලෝමාධාරීන්, සංචාරක අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කලමනාකරණ ආයතනය, ඔස්ට්‍රේලියාවේ සන්සශයින් කෝස්ට් විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ ග්‍රිෆිත් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් මෙම වැඩසටහන සදහා ඉදිරිපත් විය.

මෙම ව්‍යාපෘතියට ඇතුලත් වන්නේ කවුරුන්ද ?

ඕස්ට්‍රේලියානු විදේශ කටයුතු හා වෙලද දෙපාර්තමේන්තුව (DFAT) මෙම ව්‍යාපෘතියට මූල්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වූ අතර තම දැනුම ස්වෙඡාවෙන් බෙදාහැරීම සදහා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ තිරසර සංවර්ධන වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ඕස්ට්‍රේලියානු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ඩිප්ලෝමාධාරීන්, සංචාරක අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කලමනාකරණ ආයතනය, ඔස්ට්‍රේලියාවේ සන්සශයින් කෝස්ට් විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ ග්‍රිෆිත් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් මෙම වැඩසටහන සදහා ඉදිරිපත් විය.

ඉගෙනුම් මෙවලම්

ප්‍රධාන මාතෘකාව යටතේ ඇති එක් එක් කොටස හොදින් ග්‍රහණය කරන්න ලබාදී ඇති වීඩියෝ පරිශීලනය කිරීම මගින් වඩාත් පැහැදිලි ලෙස අදාල ඒකකයේ අරමුණු හැදෑරිය හැකිය. ඔබට වැඩිදුර ඉගැනීමට අවශ්‍යනම් ඒ සඳහා උපකාර කිරීම සදහා අමතර කියවීම් වලට අවශ්‍ය කොටස් ද ඇතුලත් කර ඇත.

මෙම ඉගෙනුම් වේදිකාවට ඇතුලත් විය හැක්කේ කාටද?

ඔබ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙකු හෝ රැකියාවේ නියුතු හෝ ඔබ සංචාරක සේවා සැපයුම්කරුවන් නියෝජනය කරන්නේ නම් ඔබ මෙම කෙටිකාලීන පාඨමාලාවට සුදුසුකම් ලබයි.

ඊට අමතරව තම ව්‍යාපාරය යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම පිලිබද ඉගෙනීම සදහා උනන්දුවන ඔබට මෙහි කොටස්කරුවකු විය හැකිය.