අපව සම්බන්ධ කරගන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ ලෝකයේ ඕනෑම රටක ඔබේ සංචාරක ව්‍යාපාරය පිළිබඳ නොමිලේ උපදේශනයක් හෝ උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාකර අපට අමතන්න.

ආචාර්ය තිවංක පතිරණ මහතා

ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය: British school of commerce
madura.thiwanka@gmail.com, +94779020298

නිශාන්ති කුලතුංග මහත්මිය

Experiential Journeys (Pvt) Ltd, (DMC arm of Eco Team) – Business Development Manager
fto@exjourneys.com, +94710662201 / +94771092917

මලින්ද ඒකනායක මහතා

Aarunya Vacations (Pvt) Ltd: Director – operations
malinda@aarunyavacations.com, +94767689688

ලලිත් මාපටුන මහතා

ජාතික සංචාරක මාර්ගෝපදේශ කථිකාචාර්ය
+94777272723
lalithmapatuna5@gmail.com